2 DE JUNY, 17:45H, PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE FORÈS

02/06/2021

2 DE JUNY, 17:45H, PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE FORÈS

L'Ajuntament de Forès celebrarà avui Ple ordinari. Aquest serà retransmès a través del Canal de YouTube de l'Ajuntament de Forès. Seguiu-lo aquí:

ORDRE DEL DIA

SECRETARIA (3)

1.-  Aprovació acta de la sessió, 03/2021, Ple ordinari de la corporació, 03/03/2021

2.-  Aprovació acta de la sessió, 04/2021, Ple extraordinari de la corporació, 24/03/2021

3.-  Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 19 al núm. 52 de 2021

ALCALDIA (5)

4.-  Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Forès, per...

5.-  Proposta d'aprovació definitiva “Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Forès”

6.-  Informació sobre l'execució del pressupost, de l'exercici 2021, fins el 28 de maig.

7.-  Aprovació dels padrons fiscals de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica i, de l'Impost sobre béns immobles de característiqu...

8.-  Proposta d'aprovació del calendari de festes locals, exercici 2022

INTERVENCIÓ (5)

9.-  Proposta dació compte de l'informe de morositat anual de l'exercici 2020

10.-  Proposta dació de compte de l’informe de control de les despeses pendents d’aplicar a pressupost, exercici 2020

11.-  Proposta dació de compte de l’informe anual de control intern, de l’exercici 2020.

12.-  Proposta dació de compte del Pla Anual de Control Financer, exercici 2021

13.-  Proposta de dació del decret 2021-0000022, de data 10 de març, d'aprovació de la liquidació del pressupost general de la corporaci...

PRECS I PREGUNTES (1)

14.-  Precs i preguntes

Menu