LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS DE TITULARITAT MUNICIPAL, convocatòria 2020

10/02/2021

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS DE TITULARITAT MUNICIPAL, convocatòria 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Forès una subvenció, dins les bases de subvencions de Medi Ambient i Salut Pública, per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020, per  import de mil cinc-cents trenta-sis euros amb setze cèntims (1.536,16.-€).

Amb aquesta subvenció, l'ajuntament ha rebut el suport econòmic necessari per les despeses de substitució dels armaris exteriors dels aparells desfibriladors, situats a Forès, la seva conexió al servei del SEM i el manteniment anual de revisió d'aquests aparells.

Menu