LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC

28/10/2020

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Forès una subvenció, dins les bases de la subvenció del Pla d’accció per l'energia sostenible (PAES 2019), per a les obres de "Millora de l'enllumenat públic amb sistema LED, 2a. Fase", per import de set mil vuit-cents noranta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims, (7.893,86.-€).

 

Amb aquesta subvenció, l'ajuntament a porcedit a la substitució d'un total de 19 làmpades de vapor de sodi d'alta pressió de 150W, amb una potencia total de 2850W, per les noves de LED amb una potencia total de 1045W, aconseguint un estalvi energètic de 7.401Kw/any, un 63% d'estalvi energètic. 

 

.

 

 

Menu